ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής η ΑΒ), η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) με ΑΦΜ 094025817 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με αρ. ΓΕΜΗ 267201000, έχει δημιουργήσει την παρούσα σελίδα, που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν βιογραφικό για την κάλυψη θέσεων εργασίας που μπορεί κατά καιρούς να ανακοινώνονται από την ΑΒ. Παράλληλα στην παρούσα σελίδα θα υπάρχουν και ενημερώσεις από δράσεις και ενέργειες της ΑΒ.

Γενικοί όροι

Η χρήση της σελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση της σελίδας συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες ή/και έχοντες δικαίωμα στην εργασία.

Η ΑΒ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποιήση των παρόντων όρων.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΑΒ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η ΑΒ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Περιεχόμενο – Ευθύνη ΑΒ

Η παρούσας ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η ΑΒ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η ΑΒ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη της σελίδας για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Η ευθύνη της ΑΒ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τους όρους υποβολής βιογραφικών και τις γενικές ανακοινώσεις που αφορούν την δραστηριότητα και τις υπηρεσίας της ΑΒ.

 Μέσω της παρούσας σελίδας μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners μετάβασης σε άλλες ιστοσελίδες για την προβολή εκπαιδευτικών ή λοιπών προγραμμάτων / ενεργειών ή και εν γένει ενημερώσεων που αφορούν το λιανεμπόριο. Οι πάροχοι των ιστοσελίδων αυτών έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω της παρούσας σελίδας, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.

Η ΑΒ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις χρηστών

Ο χρήστης / επισκέπτης της σελίδας υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ο χρήστης / επισκέπτης της παρούσας σελίδας υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη παρούσα σελίδα αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΑΒ και των εταιρειών του Ομίλου Ahold Delhaize. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.ab.gr προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την ΑΒ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Ø  η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,

Ø  2. η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΑΒ ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,

Ø  η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση των χρηστών την , άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτών καθώς και την βλάβη της ΑΒ,

Ø  η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΑΒ,

Ø  η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η ΑΒ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της ΑΒ.

Διαθεσιμότητα και ασφάλεια δικτύου

Η ΑΒ είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η ΑΒ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η ΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η ΑΒ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.

Η ΑΒ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της σελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της σελίδας.

Η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που λόγω του διακομιστή των χρηστών δεν είναι δυνατή η παραλαβή των βιογραφικών ή σε περίπτωση που τα παραληφθέντα βιογραφικά δεν είναι σε μορφή που να μπορούν να διαβαστούν και να αξιολογηθούν.

Υποβολή βιογραφικών – Επεξεργασία Δεδομένων

Οι χρήστες της σελίδας θα έχουν τη δυνατότητα, ανάλογα με τις θέσεις εργασίας που θα είναι κάθε φορά διαθέσιμες, να υποβάλουν το βιογραφικό τους ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας.

Σε περίπτωση πολλαπλού ενδιαφέροντος ενδέχεται να ζητηθεί από τους χρήστες να ανεβάσουν το βιογραφικό τους περισσότερες από μία φορά.

Οι χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και στις σχετικές αιτήσεις είναι πλήρη και ακριβή.

Τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Σκοπός της επεξεργασίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων για τη θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Η ΑΒ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, την παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας. Την ίδια δε υποχρέωση επιβάλει και προς τις τρίτες συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο της επεξεργασίας και εκτίμησης του υποβληθέντος βιογραφικού.

Τα στοιχεία που υποβάλλονται διατηρούνται από την ΑΒ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και στην συνέχεια διαγράφονται από το σύνολο των βάσεων. Διευκρινίζεται ότι η διαγραφή πραγματοποιείται στο τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών. Αποδέκτες είναι υπάλληλοι της ΑΒ που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει προβεί στην υποβολή βιογραφικού, μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά δικαίωμα πρόσβασης διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης κλπ) υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα προς το Τμήμα Associates Relationsτης εταιρείας «ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», Λ. Σπάτων 81, Γέρακας, Τηλ. 2106608000 ή καλώντας στην ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης της ΑΒ στο τηλέφωνο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου).

Υποβολή ερωτήσεων / προτάσεων

Μέσα από την ιστοσελίδα σας δίνετε η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την ΑΒ για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις ενότητες της σελίδας. Σε κάθε περίπτωση στην επικοινωνία προς της ΑΒ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται εμπιστευτικές πληροφορίες. Με την αποστολή των στοιχείων ουσιαστικά συναινείτε στη χρήση αυτών από την ΑΒ και παρέχετε στην ΑΒ την άδεια να χρησιμοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο τις πληροφορίες αυτές, χωρίς όμως να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση της ΑΒ προς το πρόσωπό σας ή προς τρίτους από τους οποίους μπορεί να έχετε αντλήσει τις πληροφορίες.

Τελικοί όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.Έχεις βρει τη θέση εργασίας που αναζητάς;

 

Εδώ μπορείς να δεις όλες τις ανοικτές θέσεις εργασίας στην ΑΒ!

United States The Netherlands Belgium Greece Serbia Czech Republic Romania Portugal Indonesia